รับตรง59 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 (2 รอบ)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • รอบที่ 1 : 2 ธันวาคม 2558 – 4 มีนาคม 2559
 • รอบที่ 2 : 2 ธันวาคม 2558 – 18 พฤษภาคม 2559
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี คณิต อังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • 40 คน
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี คณิต อังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • 10 คน
 • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ (Thai as a Foreign Language)
  • 25 คน
 • สังคมศาสตร์ (Social Science)
  • 15 คน
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics)
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี คณิต อังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • 100 คน
 • พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชา ฟิสิกส์ ชีวะ เคมี คณิต อังกฤษ แต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • 10 คน
 • เศรษฐศาสตร์ (Economics)
  • 30 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในหรือต่างประเทศ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีผลทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (IELTS / TOEFL / CERF) หรือเข้ารับการทดสอบจากวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์