รับตรง59 คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 3 โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะบริหารธุรกิจ

โครงการรับนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดี และเป็นทายาทผู้ประกอบการ

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  • มีผลคะแนนในการสอบของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ GAT / PAT 1
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา แต่ละกลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการ ที่มีการจดทะเบียนการค้าและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • มีการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล และมีทุนจดทะเบียนธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท
  • (หน้า 2)
 • จำนวนที่รับ
  • 25 คน
  • (หน้า 2)

โครงการรับนักศึกษา ทายาทศิษย์เก่า บัญชี-บริหารธุรกิจ

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  • มีผลคะแนนในการสอบของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ GAT / PAT 1
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ 4 ภาคการศึกษา แต่ละกลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 3.00
  • เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • (หน้า 5)
 • จำนวนที่รับ
  • สายวิทย์ 5 คน
  • สายศิลป์ 5 คน
  • (หน้า 5)

โครงการรับนักศึกษา ผู้มีศักยภาพพิเศษในการเป็นผู้นำและในทางธุรกิจ

 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  • มีผลคะแนนในการสอบของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ GAT / PAT 1
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีหนังสือรับรองว่าเคยเป็นหัวหน้านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนร่วมชั้นปีไม่น้อยกว่า 200 คน
   • หรือ เคยเป็นหัวหน้านักเรียนของโรงเรียน ที่มีนักเรียนไม่น้อยกว่า 1,000 คน
   • หรือ เคยได้รับรางวัลที่แสดงถึงความมีภาวะผู้นำในระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
   • หรือ เคยได้รับรางวัลการประกวดแผนธุรกิจหรือโครงการพาณิชย์ระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศ หรือนานาชาติ
  • (หน้า 8)
 • จำนวนที่รับ
  • 5 คน
  • (หน้า 9)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 11)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์