รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นักคิดเพื่อสังคม ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 พัฒนาฯช่วง 2 นักคิดเพื่อสังคม ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาช่วงที่ 2 ภายใต้โครงการนักคิดเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 13 – 20 มกราคม 2559
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 15 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนชั้น ม.6 โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาขาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • เป็นประธานโครงการฯ หรือผู้รับผิดชอบสำคัญในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักฐานรับรอง
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มประวัติส่วนตัว
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์