หมวดหมู่ - มหาวิทยาลัยพายัพ

รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

รับตรง59 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

รับตรง58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558