รับตรง58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

รับตรง58 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 3 พฤศจิกายน – 27 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์