รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

รับตรง59 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 2 พฤศจิกายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์