รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

รับตรง58 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ 2558

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 3 พฤศจิกายน 2557 – 25 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  • ผู้หญิง มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
  • ผู้ชาย มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

เว็บไซต์