หมวดหมู่ - กองดุริยางค์ทหารอากาศ

รับตรง59 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2559

รับตรง59 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2559

กองดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2558

รับตรง58 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2558

กองดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการรับตรง นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2557

โครงการรับตรง นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2557

กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี 2557