รับตรง59 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2559

รับตรง59 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2559

กองดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่ 19 มกราคม 2559

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • เป็นโสด อายุ 15-18 ปี
 • มีพื้นฐานความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้
 • เป็นชาย
  • Bb Clarinet
  • Alto Saxophone
  • Tenor Saxophone
  • Trumpet
  • Trombone
  • Euphonium
  • Tuba
  • French Horn
  • Percussion (Timpani, Xylophone, Snare Drum)
  • Double Bass
 • เป็นชาย หรือหญิง
  • Flute/Piccolo
  • Violin
  • Viola
  • Cello

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ราคาชุด 140 บาท หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 025348870, 025348831 และ 025348832 ในวันและเวลาราชการ

เว็บไซต์