รับตรง58 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2558

รับตรง58 นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2558

กองดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีพื้นฐานความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังนี้
  • Flute/Piccolo
  • Bb Clarinet
  • Alto Saxophone
  • Tenor Saxophone
  • Trumpet
  • Trombone
  • Euphonium
  • Tuba
  • Percussion
 • เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในราคาชุดละ 100 บาท

เว็บไซต์