โครงการรับตรง นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2557

โครงการรับตรง นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ 2557

กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี 2557

ข่าวด่วน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า 2.00
 • อายุไม่น้อยกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2539-2542)
 • เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี ดังนี้
  • Flute/Piccolo
  • B Clarinet
  • Alto Saxophone
  • Tenor Saxophone
  • Trumpet
  • Trombone
  • Euphonium
  • Tuba
  • Percussion (Timpani, Snare drum, Xylophone)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2556 ในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
 • หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน 130 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.ดอนเมือง 10211 ในนาม นาวาอากาศตรี สุกฤษฏิ์ อัญบุตร ที่อยู่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

เว็บไซต์