TCAS

รับตรง61 ส่งเสริมนร.เรียนดี ภาคอีสาน คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง61 ส่งเสริมนร.เรียนดี ภาคอีสาน คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

รับตรง61 สอบตรง +ทุน ทั่วประเทศ ส.เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2561

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทิน61 TCAS, รับตรง, GAT-PAT, วิชาสามัญ, O-NET, Admission 2561 (ปรับปรุง/2)

TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 5 รูปแบบ ภายใต้ชื่อว่า TCAS และกำหนดการสอบ GAT-PAT, O-NET, วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง/1)

รับตรง61 โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 ม.เกษตรศาสตร์ 2561

รับตรง60 รัฐศาสตร์-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 12 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561