TCAS64 รอบ 1 จำนวน 20 โครงการ ม.สงขลา-หาดใหญ่ 2564

TCAS64 รอบ 1 จำนวน 20 โครงการ ม.สงขลา-หาดใหญ่ 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 จำนวน 20 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/048_Com_Superstar.pdf

โครงการลูกพระราชบิดา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/049_Psu_son_engineering.pdf

โครงการโควตาวิศวกรรม ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/050_Quata_Engineering.pdf

โครงการทุนมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/051_Mongkolsuk.pdf

โครงการโควตาพิเศษนักศึกษา ปวช. คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/047_Quota_Eng_Vocational.pdf

โครงการรับนักศึกษา สาขาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม-หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/072_Quota_Innovation_management.pdf

โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์ สาขาวิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง หลักสูตรนานาชาติ

 • โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
  • วิศวกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมยาง-หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/062_Sritrang_Inter.pdf

โครงการนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ศรีตรัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/084_Sritrang_Packaging_Designer.pdf

โครงการบัณฑิตอุตสาหกรรมเกษตรศรีตรัง คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
  • เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และวัสดุ
  • เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/084_Sritrang_Packaging_Designer.pdf

โครงการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาส่งเสริมการวิจัย

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/068_Med_Research.pdf

โครงการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/067_Med_Chon_Yala.pdf

โครงการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/066_Med_Chon_Hatyai.pdf

โครงการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาปฏิรูประบบสุขภาพ

 • คณะแพทยศาสตร์
  • แพทยศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/065_Health_reform.pdf

โครงการรับตรงนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอล หลักสูตรนานาชาติ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอลหลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/019_Uic_English_Proficiency_th.pdf

โครงการรับตรง สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอล หลักสูตรนานาชาติ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/020_Uic_Direct.pdf

โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอล หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/018_Create_International_Atmosphere_th.pdf

โครงการรับตรง PSUIC Digital Gifted สาขาวิชาสื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ

 • วิทยาลัยนานาชาติ
  • สื่อสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิตอล หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/017_PSUIC%20Digital%20Gifted_th.pdf

โครงการรักษ์เกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • เกษตรศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/043_Love_Agriculture.pdf

โครงการยุวเกษตรกร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • เกษตรศาสตร์
  • วาริชศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/044_Young_farmer.pdf
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/044_Edit_Young_farmer.pdf

โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • สัตวแพทยศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/045_Quota_Vet.pdf

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะ กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละโครงการ กำหนด

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564