TCAS64 รอบ 1 จำนวน 6 โครงการ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2564

TCAS64 รอบ 1 จำนวน 6 โครงการ ม.สงขลา-ภูเก็ต 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 จำนวน 6 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

โครงการ ม.อ. ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • คณะวิเทศศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-จีน
  • จีนศึกษา
  • เกาหลีศึกษา
  • ไทยและอาเซียนศึกษา
  • ยุโรปศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • การคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/040_Intend_to_psu_phuket.pdf

โครงการโควตานักเรียนภาษาเด่น

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-จีน
  • จีนศึกษา
  • เกาหลีศึกษา
  • ไทยและอาเซียนศึกษา
  • ยุโรปศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • การคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมดิจิทัล-หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/064_Language_Proficiency-th.pdf

โครงการ Proud To Be

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-จีน
  • จีนศึกษา
  • เกาหลีศึกษา
  • ไทยและอาเซียนศึกษา
  • ยุโรปศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • การคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • วิศวกรรมดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/063_Proud_to_be.pdf

โครงการเด็กดีศรี ปวช.

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • คณะวิเทศศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ-จีน
  • จีนศึกษา
  • เกาหลีศึกษา
  • ไทยและอาเซียนศึกษา
  • ยุโรปศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง
 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • ธุรกิจดิจิตอล-หลักสูตรนานาชาติ
  • การคอมพิวเตอร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/038_Vocational_Good_Student.pdf

โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 • วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมดิจิตอล-นานาชาติ
  • ธุรกิจดิจิตอล-นานาชาติ
  • การคอมพิวเตอร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/025_Quota_Vichakan_Network.pdf

โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะการบริการและการท่องเที่ยว

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
  • การจัดการนวัตกรรมการบริการ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/052_Network_Vichakan_fht.pdf

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละโครงการ/สาขาวิชากำหนด

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 22 มกราคม 2564