TCAS64 รอบ 1 จำนวน 10 โครงการ ม.สงขลา-ปัตตานี 2564

TCAS64 รอบ 1 จำนวน 10 โครงการ ม.สงขลา-ปัตตานี 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 จำนวน 10 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

โครงการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีพิเศษ สาขานิเทศศาสตร์

 • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/085_Quota_Communication_Arts.pdf

โครงการรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ปวส. เข้าศึกษาต่อสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

 • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/054_Commsci_High_Vocational_V2.pdf

โครงการโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความร่วมมือกับ คณะวิทยาการสื่อสาร

 • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/053_Commsci_Target&Network_V2.pdf

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (PSU สลาตัน)

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
  • มลายูศึกษา
  • ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
 • คณะวิทยาการอิสลาม
  • นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
  • อิสลามศึกษา
  • อิสลามศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • การสอนอิสลามศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • การปกครองท้องถิ่น
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เทคโนโลยีการผลิตพืช
  • เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีการประมง
  • เทคโนโลยียาง
  • เคมีชีววิทยา
  • เคมีอุตสาหกรรม
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
  • โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
 • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • นวัตกรรมออกแบบ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/073_Psu_Slatan.pdf

โครงการรับนักศึกษาชาวต่างชาติและนักศึกษาชาวไทย เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาอิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ

 • คณะวิทยาการอิสลาม
  • อิสลามศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/070_Oversea_Islamic_Sciences.pdf

โครงการโควตาพิเศษ คณะวิทยาการอิสลาม

 • คณะวิทยาการอิสลาม
  • นวัตกรรมธุรกิจอิสลาม
  • อิสลามศึกษา
  • อิสลามศึกษา-หลักสูตรนานาชาติ
  • การสอนอิสลามศึกษา
  • กฎหมายอิสลาม
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/069_Quota_Islamic_Sciences.pdf

โครงการนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์การประกอบการ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ภาษาและวรรณคดีไทย
  • มลายูศึกษา
  • ภาษามลายู
  • ภาษาจีน
  • ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ
  • ภาษาเกาหลี
  • ภาษาฝรั่งเศส
  • ภาษาเยอรมัน
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/042_Audience_Network_Human.pdf

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ

 • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • นิเทศศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • นวัตกรรมการออกแบบสื่อ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/055_Quota_Commsci.pdf

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ

 • คณะวิทยาการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/056_Quota_ICT_Commsci.pdf

โครงการศึกษิตศิลปะ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • ทัศนศิลป์
  • ออกแบบประยุกต์ศิลป์
  • ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย
 • https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/035_Suksit_Art.pdf

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 หรือปวส.2 หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละโครงการกำหนด

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 14 มกราคม 2564