TCAS64 รอบ 1 Early Admission วิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ จุฬา 2564

TCAS64 รอบ 1 Early Admission วิศวกรรมศาสตร์-นานาชาติ จุฬา 2564

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS64 รอบ 1 Early Admission หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวด่วน

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมนาโน
  • วิศวกรรมอากาศยาน
  • วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
  • วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • มีผลการสอบวัดความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 ธันวาคม 2563 – 18 มกราคม 2564
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์