หมวดหมู่ - คณะทันตแพทยศาสตร์

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 2559

รับตรง59 ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ ม.มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทันตแพทย์-หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ทันตแพทย์-หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2559

รับตรง59 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2559

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัดฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2559

รับตรง59 ผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นร.ชายแดนใต้ กระทรวงมหาดไทย สู่ 9 สถาบันอุดมศึกษา 2559

รับตรง59 นร.ชายแดนใต้ กระทรวงมหาดไทย สู่ 9 สถาบันอุดมศึกษา 2559

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อใน 9 สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ผลิตทันตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ผลิตทันตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

หน้า 11 จาก 18 : 1 ก่อนหน้า 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป 18