รับตรง59 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2559

รับตรง59 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2559

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัดฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 11 – 29 เมษายน 2559
 • (หน้า 11)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน/สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน/วิทยาศาสตรบัณฑิต-สาธารณสุขศาสตร์
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาเวชระเบียน
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต-สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ – ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์-สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาเวชระเบียน
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง-สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

หลักสูตรร่วมผลิตและฝากเรียนที่สถาบันการศึกษาอื่นๆ

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • เรียนที่มหาวิทยาลัยบูรพา
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • ร่วมผลิตระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โปรแกรมที่เน้นคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ไม่รับผู้จบการศึกษานอกโรงเรียน
 • มีผลการสอบ O-NET ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
 • มีผลการสอบ GAT และ PAT 2
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตสุขภาพที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมาดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตสุขภาพที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุ 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์