TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง59 ผลิตทันตแพทย์เพิ่มระยะที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อการพัฒนาทันตสุขภาวะของประชาชน ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559
 • (หน้า 10)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แก่ อำนาจเจริญ บึงกาฬ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา หนองบัวลำภู หนองคาย ร้อยเอ็ด สกลนคร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร
 • มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านโดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ปี ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต 1 อังกฤษ ไทย สังคม ปีการศึกษา 2559
 • มีผลการสอบวิชาเฉพาะ
 • มีผลการสอบโอเน็ต วิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ไทย สังคม รวมกันไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • ไม่เกิน 25 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10