หมวดหมู่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข)

รับตรง59 จพง.วิทย์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 จพง.วิทย์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นร.ชายแดนใต้ กระทรวงมหาดไทย สู่ 9 สถาบันอุดมศึกษา 2559

รับตรง59 นร.ชายแดนใต้ กระทรวงมหาดไทย สู่ 9 สถาบันอุดมศึกษา 2559

กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อใน 9 สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัช ม.ขอนแก่น 2559 (ขยายเวลา)

รับตรง59 ทั่วประเทศ โครงการพิเศษ คณะเภสัช ม.ขอนแก่น 2559 (ขยายเวลา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (ขยายเวลารับสมัคร)

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 8 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่ม/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ขอนแก่น 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่ม/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ขอนแก่น 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลนักศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 +ทุน โอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง59 +ทุน โอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวะ ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 11 จาก 18 : 1 ก่อนหน้า 8 9 10 11 12 13 14 ถัดไป 18