TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง59 ศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร ม.ขอนแก่น 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 พฤศจิกายน 2558 – 29 มกราคม 2559
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีประวัติ ผลงานและความสามารถพิเศษ ทางด้านศิลปะการแสดงและการละคร
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นแฟ้มผลงาน
 • สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไปและการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับศิลปะการละคร
 • สอบปฏิบัติทางทักษะ ศิลปะการแสดง
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานวิชาการและวิจัย สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5