TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่ม/หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ม.ขอนแก่น 2559 (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลนักศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 – 22 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

 • จำนวนที่รับ
  • ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ รพ.ขอนแก่น 7 คน
  • ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 7 คน
  • ผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ รพ.อุดรธานี 8 คน
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีภูมิลำเนา และกำลังศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 16 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา ผู้ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 16 จังหวัดข้างต้น ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 2, 4)

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

 • จำนวนที่รับ
  • รพ.ขอนแก่น 10 คน
   • มุกดาหาร
   • สกลนคร
   • นครพนม
   • ขอนแก่น
  • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 6 คน
   • อุบลราชธานี
   • ศรีสะเกษ
   • ยโสธร
   • อำนาจเจริญ
  • รพ.อุดรธานี 7 คน
   • อุดรธานี
   • หนองบัวลำภู
   • หนองคาย
   • เลย
   • บึงกาฬ
  • (หน้า 2)
 • คุณสมบัติ
  • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีภูมิลำเนา และกำลังศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 16 จังหวัด ดังต่อไปนี้ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี อำนาจเจริญ หนองคาย หนองบัวลำภู
  • ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา ผู้ผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่การรับ 16 จังหวัดข้างต้น ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7