จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS วิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถภาษาและวิชาชีพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถภาษาและวิทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความถนัดทางภาษาอังกฤษ แพทยศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โอลิมปิกวิชาการ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถทางวิชาการ สาขารังสีเทคนิค จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2562

TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน จุฬาลงกรณ์ 2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

หน้า 6 จาก 27 : 1 ก่อนหน้า 3 4 5 6 7 8 9 ถัดไป 27