รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน จุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 +ทุน จุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการจุฬา-ชนบท ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • การบริบาลทางเภสัชกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
  • เทคนิคการแพทย์
  • กายภาพบำบัด
  • โภชนาการและการกำหนดอาหาร
  • รังสีเทคนิค
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
  • สถิติ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
  • ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สารนิเทศศึกษา
  • เอเชียใต้
 • คณะจิตวิทยา
 • คณะครุศาสตร์
  • ปฐมศึกษา
 • (หน้า 5)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  • เขตพื้นที่ปกติ
   • เขตภาคกลาง ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี พระนครศรีอยุธยา
   • เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์
   • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
   • เขตภาคตะวันออก ได้แก่ นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว
  • เขตพื้นที่พิเศษ
   • ตรัง น่าน เชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม
 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่ข้างต้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
 • มีผลการสอบ GAT PAT
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 134 ทุน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 11)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 16)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์