รับตรงTCAS62 รอบ 2 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 2 ความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 13 กุมภาพันธ์ 2562
 • (TCAS รอบ 2)
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะครุศาสตร์
  • สุขศึกษาและพลศึกษา
 • คณะจิตวิทยา
  • จิตวิทยา
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
  • การปกครอง
  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • รัฐประศาสนศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  • สถิติ
  • การบัญชี
  • บริหารธุรกิจ
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • เภสัชกรรมอุตสาหการ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะอักษรศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีความสามารถดีเด่นในกีฬา ชนิดกีฬา ตามที่กำหนด
 • มีประวัติงานและความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับชาติ ตามที่กำหนด
 • มีผลการเรียนสะสม ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ตามที่กำหนด
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติม ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 76 คน
 • (หน้า 4)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • ยื่นผลการสอบ
 • ทดสอบความสามารถทางกีฬา
 • (หน้า 9, 12)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์