รับตรง58 โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา 2558

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปวส. ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 3 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2557

สาขาที่เปิดรับ

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตการศึกษาภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร และอุทัยธานี
  • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส.
  • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน นาเชียงใหม่

เว็บไซต์