หมวดหมู่ - วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา 2558

รับตรง58 โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด มทร.ล้านนา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปวส. ประเภทโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558