ปฏิทินรับตรง59 +คุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก 2559

ปฏิทินรับตรง59 +คุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก 2559

สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศกำหนดการและคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับการเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้ศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • ส่วนสูง
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • หลักสูตรอื่นๆไม่จำกัด
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์