รับตรง58 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2558

รับตรง58 ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก 2558

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยในสังกัดฯ ระบบสอบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 8 – 22 พฤษภาคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับปริญญาตรี
  • พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชชาระเบียน
  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียนเบียน
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียน ไม่รับเทียบเท่า ปวช./ปวท./ปวส.
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา
 • มีผลการสอบ O-NET 5 รายวิชาได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์