รับตรง58 ระบบสอบตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2558

รับตรง58 ระบบสอบตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2558

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อด้วยระบบสอบตรง ผ่านเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับปริญญาตรี
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
   • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
   • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาขาวิชาเวชระเบียน
 • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์
   • สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
   • สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
   • สาขาวิชาเวชศาสตร์เรียน
   • สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่ละกลุ่มสาระไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีผลการสอบ GAT ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน และ PAT 2 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร สำหรับนักสืบไม่จํากัดส่วนสูงของผู้สมัคร
 • (หน้า่ 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์