รับตรง58 โควตาคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2558

รับตรง58 โควตาคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก 2558

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศ โควตาคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 12 มกราคม 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • พยาบาลศาตรบัณฑิต
  • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน )
  • การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • เทคโนโลยีบัณฑิต-เวชระเบียน
 • หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ปวส.)
  • สาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน
  • สาธารณสุขศาสตร์-ทันตสาธารณสุข
  • สาธารณสุขศาสตร์-เทคนิคเภสัชกรรม
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์-พยาธิวิทยาคลินิก
  • เวชระเบียน
  • โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์
  • เวชกิจฉุกเฉิน
  • แพทย์แผนไทย

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัคร
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่มีโคต้าให้เข้าศึกษา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวม 5 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีผลการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน
 • มีผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ (PAT2) ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีและไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 • ส่วนสูง
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • หลักสูตรอื่นๆไม่จำกัด
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยพยาบาลที่จังหวัดได้รับการจัดสรรโควตา
 • (หน้า 3)

เว็บไซต์