รับตรง61 ระบบสอบตรง-สมัครผ่านเว็บ สถาบันพระบรมราชชนก 2561

ปฏิทินรับตรง59 +คุณสมบัติ สถาบันพระบรมราชชนก 2559

สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศกำหนดการและคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับการเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้ศึกษา อย่างน้อย 1 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 – 35 ปีบริบูรณ์
 • ส่วนสูง
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
  • หลักสูตรอื่นๆไม่จำกัด
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5