ปฏิทินรับตรง 60

ปฏิทินรับตรง60 โครงการของคณะ ทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ 2560

TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทินรับตรง60 โควตาภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560

TCAS/61 ประเภทรับร่วมกัน ม.เชียงใหม่ 2561

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศกำหนดการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบการสอบโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทิน60 GAT-PAT / วิชาสามัญ / O-NET / กสพท / Clearing House / Admission 2560 (ทางการ)

TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการ GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET, วิชาเฉพาะแพทย์-กสพท, ระบบ Clearing House และ Admission 2560

หน้า 2 จาก 2 : 1 2