TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

ปฏิทิน60 GAT-PAT / วิชาสามัญ / O-NET / กสพท / Clearing House / Admission 2560 (ทางการ)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการการรับสมัครและสอบคัดเลือก GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET, วิชาเฉพาะแพทย์-กสพท, ระบบ Clearing House และ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560

ปฏิทิน60 GAT-PAT / วิชาสามัญ / O-NET / กสพท / Clearing House / Admission 2560