ปฏิทิน60 GAT-PAT / วิชาสามัญ / O-NET / กสพท / Clearing House / Admission 2560 (ทางการ)

ปฏิทิน60 GAT-PAT / วิชาสามัญ / O-NET / กสพท / Clearing House / Admission 2560 (ทางการ)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการการรับสมัครและสอบคัดเลือก GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET, วิชาเฉพาะแพทย์-กสพท, ระบบ Clearing House และ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2560

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ข่าวด่วน

ปฏิทิน60 GAT-PAT / วิชาสามัญ / O-NET / กสพท / Clearing House / Admission 2560