หมวดหมู่ - โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ

รับตรง59 นักเรียนนายประจำเรือ โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 2559

รับตรง59 นักเรียนนายประจำเรือ โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 2559

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559