รับตรง59 นักเรียนนายประจำเรือ โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 2559

รับตรง59 นักเรียนนายประจำเรือ โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ 2559

โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ และฝ่ายช่างกลเรือ รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ธันวาคม 2558 – 18 มีนาคม 2559
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • เพศชาย อายุ 18-25 ปี
 • สายตาไม่บอดสี และสายตาสั้นไม่เกิน 200 ไดออปเตอร์
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบพละ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน หรือสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนการเดินเรือเคมสตาร์ กรุงเทพ
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์