รับตรง58 +ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีก มทร.ล้านนา 2558

รับตรง58 +ทุน การจัดการธุรกิจค้าปลีก มทร.ล้านนา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก สมทบ โครงการร่วมบ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 3 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2557 (สมัครทางไปรษณีย์)
  • 3 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2557 (สมัครออนไลน์)
  • 20 – 21 ธันวาคม 2557 (สมัครด้วยตนเอง)

สาขาที่เปิดรับ

  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สมทบ โครงการร่วมบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รุ่นที่ 3

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. ในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตการศึกษาภาคเหนือ 17 จังหวัด
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4-5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  • อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

จำนวนรับ

  • 30 คน

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เว็บไซต์