รับตรง58 ทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

โครงการที่เปิดรับ

 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและชุมชน
  • 10 – 22 กันยายน 2557 (หน้า 5)
  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี คณะแพทยศาสตร์ (หน้า 6)
  • โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หน้า 12)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและชุมชน (GAT/PAT)
  • 29 ธันวาคม 2557 – 19 มกราคม 2558 (หน้า 15)
  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า 16)
  • โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะสู่ชุมชน) (หน้า 32)
  • โครงการบัณฑิตเพื่อชุมชน (หน้า 33)
  • โครงการนักคิดเพื่อสังคม (หน้า 34)
  • โครงการส่งเสริมนักเขียนและกวีล้านนา (หน้า 35)
  • โครงการสื่อสารมวลชนเพื่อสังคม (หน้า 36)
  • โครงการสื่อสารมวลชนสู่ชนบท (หน้า 37)
  • โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน (หน้า 37)
  • โครงการช้างเผือกคณะเศรษฐศาสตร์ (หน้า 38)
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (หน้า 39)
  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 43)
  • โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน (หน้า 54)
  • โครงการผู้มีแววเป็นนักนิติศาสตร์ (หน้า 56)
  • โครงการพิเศษสำหรับนักเรียนพิการ (หน้า 57)
  • โครงการนักเรียนที่สนใจศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสังคม (หน้า 67)
 • โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและชุมชน (7 วิชาสามัญ)
  • 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2558 (หน้า 68)
  • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า 69)
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) (หน้า 72)
  • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (หน้า 74)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิธีสมัคร

 • สมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์