ปฏิทินรับตรง59 ทั่วประเทศ แพทย์/ทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559 (ปรับปรุง/1)

ปฏิทินรับตรง59 ทั่วประเทศ แพทย์/ทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559 (ปรับปรุง/1)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศกำหนดการและคุณสมบัติการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/1)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2558 – 15 มกราคม 2559

ประกาศรับสมัครฉบับเต็ม

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  • 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
   • จังหวัดละ 1 คน / เชียงราย 2 คน
  • ทั่วประเทศ 14 คน (ยกเว้นภาคเหนือ)
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
  • 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน
   • จังหวัดละ 1 คน / เชียงราย 2 คน
  • ทั่วประเทศ 14 คน

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ตลอดหลักสูตร
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการสอบ วิชาเฉพาะ กสพท. ปี 2559
 • มีผลการสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ปี 2559
 • ดูระเบียบการปี 2558 เป็นแนวทาง ที่นี่

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบวิชาเฉพาะ 30%
 • ยื่นผลการสอบวิชาสามัญ 40%
  • คะแนนภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 40%
  • คะแนนเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 35%
 • สอบสัมภาษณ์

รับข่าวสารเพิ่มเติม

ปฏิทินรับตรง59 ทั่วประเทศ แพทย์/ทันตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559 (ปรับปรุง/1)

เว็บไซต์