TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2558 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

กําหนดการรับสมัคร

 • 21 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2558

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการธุรกิจ
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
   • การตลาดสมัยใหม่
   • (หน้า 2, 3, 4)
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • (หน้า 2)
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การประชาสัมพันธ์
   • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
   • (หน้า 3)
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคธุรกิจ
   • เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐและสาธารณะ
   • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาสำหรับหลักสูตรเทียบโอน

วิธีสมัคร

 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-521-392
หน้า: 1 2 3 4 5