รับตรง58 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2558

รับตรง58 รอบรับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
   • วิศวกรรมเหมืองแร่
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
   • วิศวกรรมแม่พิมพ์
   • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมโลจิสติกส์
  • หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครื่องกล
   • วิศวกรรมโยธา
   • วิศวกรรมไฟฟ้า
   • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีโทรคมนาคม
   • เทคโนโลยีอุตสาหการ
 • คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • ระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
   • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
   • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • International Business Management
 • คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
   • สถาปัตยกรรม
   • สถาปัตยกรรมภายใน
  • หลักสูตรศิลปบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ออกแบบสื่อสาร
   • ออกแบบอุตสาหกรรม
   • สิ่งทอและเครื่องประดับ
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เซรามิค
   • การพิมพ์
   • บรรจุภัณฑ์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เครื่องจักรกลเกษตร
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • ประมง
   • พืชศาสตร์
   • สัตวศาสตร์
   • วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • คหกรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช. / ปวส.

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทุกเขตพื้นที่

เว็บไซต์