รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2558
 • (หน้า 10)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
  • การศึกษาปฐมวัย
  • พลศึกษา
  • การประถมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เคมี
  • ฟิสิกส์
  • คณิตศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์
  • เกษตรศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ดนตรีศึกษา
  • สังคมศึกษา
  • อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
  • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • คหกรรมศาสตร์
  • นาฏศิลป์
  • คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์สถิติประยุกต์ 2 ปริญญา
  • เคมี/วิทยาศาสตร์เคมี 2 ปริญญา
  • (หน้า 11)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตร์การกีฬา
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การส่งเสริมสุขภาพเด็ก
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ-การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
  • เกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เคมี
  • ชีววิทยา
  • สาธารณสุขศาสตร์
  • สัตวศาสตร์
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีเครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
  • เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
  • การจัดการโลจิสติกส์
  • คณิตศาสตร์
  • (หน้า 12)
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
  • (หน้า 12)
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  • การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • การพัฒนาสังคม
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • การประชาสัมพันธ์
  • วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ
  • บริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
  • บริหารธุรกิจ-การตลาด
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • (หน้า 13)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  • การจัดการภาคธุรกิจ
  • การจัดการภาครัฐและสาธารณะ
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • ออกแบบนิเทศศิลป์
  • ทัศนศิลป์
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  • การบริหารรัฐ
  • การปกครองท้องถิ่น
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์
  • (หน้า 14)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
  • การแพทย์แผนไทย
  • (หน้า 14)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม 6 ปวช ปวส หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 5, 7)

จำนวนรับ

 • 2,430 คน
 • (หน้า 11)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติ
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์