รับตรง58 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2558

รับตรง58 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 มกราคม – 3 เมษายน 2558
 • (หน้า 8)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
  • ภาษาไทย 60 คน
  • ภาษาอังกฤษ 60 คน
  • สังคมศึกษา 90 คน
  • คณิตศาสตร์ 60 คน
  • คอมพิวเตอร์ 30 คน
  • วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 คน
  • ชีววิทยา 30 คน
  • เคมี 60 คน
  • ฟิสิกส์ 30 คน
  • การศึกษาปฐมวัย 90 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีพลังงาน 40 คน
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คน
  • เกษตรศาสตร์ 40 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 40 คน
  • เทคโนโลยีโยธา 40 คน
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
  • เทคโนโลยีเซรามิก 30 คน
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 คน
  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 40 คน
  • เทคโนโลยีการผลิต 40 คน
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 40 คน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต-เทียบโอน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 คน
  • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
  • เทคโนโลยีการผลิต 40 คน
  • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 40 คน
  • เทคโนโลยีโยธา 40 คน
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • ภาษาไทย 80 คน
  • ภาษาอังกฤษ 80 คน
  • ดนตรี 40 คน
  • การพัฒนาชุมชน 80 คน
  • การท่องเที่ยว 40 คน
  • ศิลปะและการออกแบบ 40 คน
  • รัฐประศาสนศาสตร์ 200 คน
  • ภาษาจีน 80 คน
  • นิเทศศาสตร์ 80 คน
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 40 คน
  • การจัดการ 120 คน
  • การตลาด 80 คน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 คน
  • การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 40 คน
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 คน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต-เทียบโอน
  • การตลาด 40 คน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 40 คน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • การบัญชี 120 คน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต-เทียบโอน
  • การบัญชี 40 คน
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
  • นิติศาสตร์ 150 คน
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • มาตรวัดวิทยาและระบบคุณภาพ 35 คน
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า 40 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาม.6 / อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 2,865 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
 • (หน้า 8)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์