รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 19 ธันวาคม 2557 (สมัครผ่านโรงเรียน / สมัครทางไปรษณีย์ / สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)
 • 1 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558 (สมัครด้วยตนเอง)
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีโยธา
   • เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมการจัดการ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
   • คณิตศาสตร์
   • ฟิสิกส์
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เกษตรศาสตร์
   • อาหารและโภชนาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • สัตวศาสตร์
   • วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • ดนตรี
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
   • ทัศนศิลป์
   • ดิจิตอลอาร์ต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การจัดการ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   • เศรษฐศาสตร์
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • การประถมศึกษา
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • เคมี
   • ชีววิทยา
   • ฟิสิกส์
   • คอมพิวเตอร์ศึกษา
   • คณิตศาสตร์
   • พลศึกษา
   • ศิลปศึกษา-ทัศนศิลป์
   • ศิลปศึกษา-ดนตรี
   • ศิลปศึกษา-นาฏศิลป์
 • (หน้า 2)

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การบัญชี
   • การจัดการ
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • คณิตศาสตร์
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00
 • มีคุณสมบัติเฉพาะตามแต่คณะและสาขาวิชา
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านทางโรงเรียน หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์ขอนแก่น
 • (หน้า 10)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์