TCAS/61 รายชื่อโครงการ/คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย 2561

รับตรง58 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2558

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการ รายชื่อมหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการดำเนินงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการ

 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House)

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5