TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 +ทุน ความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์ฯ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน
  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 คน
  • ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 5 คน
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557
 • เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ คือ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชา 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ได้รับรางวัลในการแข่งขันเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 15 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครได้ที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8