รับตรง58 สอบคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2558

รับตรง58 สอบคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาต รีประเภทสอบคัดเลือก รอบสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 6 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์ (หน้า 2)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สถิติประยุกต์
   • ฟิสิกส์
   • คณิตศาสตร์
   • จุลชีววิทยา
   • ชีววิทยา
   • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   • เคมี
 • คณะครุศาสตร์ (หน้า 2)
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • อังกฤษ
   • สังคมศึกษา
   • การศึกษาปฐมวัย
   • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
   • การประถมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • พลศึกษา
   • การศึกษาพิเศษและคอมพิวเตอร์
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หน้า 3)
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ภาษาไทย
   • ภาษาอังกฤษ
   • นาฏศิลป์และการละคร
   • ธุรกิจโรงแรม
   • บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
   • การท่องเที่ยว
   • ดนตรี
   • ศิลปกรรม
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • รัฐประศาสนศาสตร์
   • ภาษาจีน
   • การพัฒนาชุมชน
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • การปกครองท้องถิ่น
 • คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (หน้า 3)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจและการจัดการ
   • การบัญชี
   • การตลาด
   • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • การจัดการทั่วไป
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • นิเทศศาสตร์
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • บัญชีบัณฑิต
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หน้า 4)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีไฟฟ้า
   • เทคโนโลยีการก่อสร้าง
   • ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
   • วิศวกรรมเครือข่าย
 • คณะเกษตรศาสตร์ (หน้า 5)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เกษตรศาสตร์
   • การประมง
   • สัตวศาสตร์
   • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • คณะนิติศาสตร์ (หน้า 5)
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
 • คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (หน้า 6)
  • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
   • การแพทย์แผนไทย
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หน้า 6)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขชุมชน
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (หน้า 6)
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
   • พยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หน้า 7)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
   • มัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3
 • มีผลการเรียนตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • 5,300 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • (หน้า 7)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์