รับตรง58 โควตา +ทุนเพชรราชภัฏ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2558

รับตรง58 โควตา +ทุนเพชรราชภัฏ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตาและการให้ทุนโครงการเพชรราชภัฏ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณา
   • การสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดียดีไซน์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิ
   • ทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • พลศึกษา
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • ประเภทโควตาเรียนดี/ความสามารถพิเศษ
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  • 395 คน
 • ประเภททุนโครงการเพชรราชภัฏ
  • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน สูงที่สุดในแผนการเรียน
  • 34 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ และสถานศึกษารวบรวมใบสมัครส่งมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์