รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2558

รับตรง58 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โดยการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 พฤศจิกายน 2557 – 10 กุมภาพันธ์ 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาการจัดการ
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
   • การโฆษณา
   • การสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • การจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • การตลาด
   • การจัดการทั่วไป
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   • การบัญชี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
   • ดนตรี
   • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
   • การพัฒนาชุมชน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาไทย
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   • รัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
   • นิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • การบริหารทรัพยากรอาคาร
   • การจัดการโลจิสติกส์
  • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
   • เทคโนโลยีเครื่องกล
   • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
   • เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • เคมี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • เทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
   • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะครุศาสตร์
  • หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
   • การศึกษาปฐมวัย
   • สังคมศึกษา
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   • คณิตศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • ภาษาไทย
   • พลศึกษา
   • เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติเฉพาะแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครผ่านสถานศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่ หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์