TCAS/รับตรง61 ภาคปกติ ประเภทโควตา ม.ราชภัฏเชียงราย 2561

รับตรง58 โควตาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ม.ราชภัฏสกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทโควตาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 30 พฤศจิกายน 2558
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • ฟิสิกส์
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคนิคสัตวแพทย์
  • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
  • เทคโนโลยีการเกษตร-เทคโนโลยีการประมง
  • เทคโนโลยีการเกษตร-ธุรกิจการเกษตร
  • พืชศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  • สารสนเทศศาสตร์
  • การพัฒนาชุมชน
  • วัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนา
 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
  • เทคโนโลยีดนตรี
 • หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีการผลิต
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-เทคโนโลยีไฟฟ้า
  • เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
  • บริหารงานก่อสร้าง
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการทั่วไป
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบเท่า

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 7)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8